usg dla radiologii

Intima-media oraz sztywność tętnic – Częstotliwości radiowe w radiologii

Częstotliwości radiowe zapewniają lekarzom dodatkową pomoc w ocenie ryzyka choroby sercowo-naczyniowej. Dokładność, łatwość użycia i niezawodność stanowią rdzeń tego innowacyjnego narzędzia technologicznego stosowanego w aparatach USG do radiologii.

Kontekst

Oprócz tradycyjnych parametrów, takich jak cholesterol i wartości ciśnienia krwi, również wartości grubości błony środkowej (IMT) i sztywności tętniczej (QAS) są bardzo przydatne w zrozumieniu miażdżycy, jej nasilenia i progresji. Dokładna kontrola układu sercowo-naczyniowym na wczesnym etapie może zapewnić przewagę skutecznego planowania profilaktyki i leczenia. Pomiary RFQAS i RFQIMT są wykonywane w tętnicy szyjnej wspólnej, która stanowi punkt krytyczny w układzie naczyniowym.

Jesteśmy w stanie wykorzystać częstotliwości radiowe do tych pomiarów dzięki dwóm narzędziom:

Quality Intima Media Thickness (RFQIMT)

aparat usg do radiologii

RFQIMT to narzędzie, które mierzy grubość ściany tętnicy szyjnej. Łatwość użytkowania w połączeniu z jakościową informacji zwrotnej w czasie rzeczywistym, pomaga operatorowi uzyskać dokładne i powtarzalne wyniki. Aby pomóc lekarzom w ich procedurach diagnostycznych i terapeutycznych, pomiary (nawet jeśli zostały zrobione w różnym czasie podczas badania) można zapisać na znormalizowanym wykresie.

Quality Arterial Stiffness (RFQAS)

aparat usg do radiologii

RFQAS mierzy sztywność ściany tętnicy szyjnej. Sztywność ściany tętniczej wyrażona jest jako prędkość fali tętna uzyskana z ciśnienia krwi oraz dokładne pomiary średnicy i zmiany średnicy. Podaje się również lokalne ciśnienie krwi w miejscu pomiaru ultrasonograficznego. Miejscowe ciśnienie krwi i sztywność wynikają z wyników oceny ilościowej w oparciu o zaawansowane badania kliniczne m.in przy użyciu aparatu usg do radiologii.

usg do radiologii

Zalety technologii

  • Dane RF – oba pomiary oparte są na technologii RF (Radio frequency) firmy Esaote
  • Bardzo wysoka dokładność – (~ 20 μm) w porównaniu do standardowego pomiaru bazującego na rozmiarze pikseli
  •  Łatwość użytkowania – kompleksowy interfejs użytkownika pozwalający na szybki pomiar (w ciągu 1 minuty)
  • Czas rzeczywisty – łatwy i niezawodny pomiar w czasie rzeczywistym z ciągłą informacją zwrotną na temat jakości pomiaru
  • Kompleksowość wizualizacji, rozszerzony wynik pomiaru i pełny raport z wartościami normalnymi IMT w odniesieniu do wiekuInnowacja  – wczesne wykrywanie chorób sercowo-naczyniowych w celu profilaktycznej opieki zdrowotnej, redukcji kosztów i poprawy jakości życia

Nowa technologia śledzenia echa częstotliwości radiowej zapewnia w czasie rzeczywistym zautomatyzowany i bardzo dokładny pomiar grubości kompleksu intima-media tętnicy szyjnej (IMT) oraz wskaźnika sztywności tętnic i funkcji śródbłonka. U nastolatków z cukrzycą typu 1 (T1DM) tę technikę można stosować do ujawnienia bardzo wczesnego zaangażowania miażdżycowego, a także w celu adekwatności kontroli glikemii i ograniczania wystąpienia powikłań sercowo-naczyniowych.

Ponieważ częstość występowania powikłań sercowo-naczyniowych u pacjentów z cukrzycą typu 1 (T1DM) jest dwa do dziesięciu razy większa niż u zdrowej populacji, kontrola glikemii odgrywa ważną rolę w rozwoju chorób naczyniowych, cukrzyca typu 1 stanowi główną przyczynę choroby sercowo-naczyniowej.

Identyfikacja przedklinicznych zmian w układzie naczyniowym na bardzo wczesnym etapie i częstsza kontrola glikemii jest zatem kluczowa dla zmniejszania powikłań sercowo-naczyniowych.

Ostatnie badania wskazują, że młodzi pacjenci ze stosunkowo długotrwałym T1DM z nieoptymalną kontrolą glikemii, bez klinicznych powikłań sercowo-naczyniowych, wykazują znacznie zmniejszoną liczbę krążących śródbłonkowych komórek progenitorowych (EPC), a zatem ograniczoną zdolność regeneracji śródbłonka w porównaniu ze zdrowymi pacjentami. Zwiększona grubość błony środkowej tętnicy szyjnej wspólnej jest niezależnie związana z mniejszymi krążącymi komórkami progenitorowymi (EPC) i poziomami adiponektyny w osoczu, podczas gdy upośledzenie przepływu obwodowego jest związane z nieregularną kontrolą glikemii. Miejscowa sztywność szyjna i fala  zwrotna pojawiają się głównie pod wpływem glikemii na czczo oraz sztywności aorty (tętnic szyjnych i udowych) w zależności od stężenia cholesterolu LDL w osoczu.

Śledzenie echa częstotliwości radiowej jest obecnie najbardziej użytecznym narzędziem do wykrywania i monitorowania wczesnych powikłań naczyniowych u młodych osób z T1DM, a także do uzyskania głębszego wglądu w patofizjologiczne mechanizmy chorób naczyniowych w tym środowisku klinicznym. System RF  zapewnia dokładną ocenę statyczną i dynamiczną ścian naczyń w czasie rzeczywistym poprzez szybki pomiar lokalnej sztywności tętnic i IMT tętnicy szyjnej, co stanowi krok naprzód w porównaniu z innymi dostępnymi podobnymi technikami.

Case Study

Badania naczyń USG 16-nastolatków z cukrzycą zostały porównane z badaniami 26 zdrowych ochotników w podobnym wieku w celu oceny znanych wskaźników struktury i funkcji tętnicy. Dodatkowo, funkcję śródbłonka oszacowano za pomocą reaktywnego wskaźnika hiperemii (RHI, Endopat, Itamar, Cesarea, Izrael) i zdolności regeneracji przez krążenie liczby EPC. Zbadano również interakcje między różnymi znaczącymi wskaźnikami tętnic i EPC, kontrolą glikometaboliczną i wartościami adiponektynowymi adiponektyny o działaniu przeciwnowotworowym.

Młodzież z cukrzycą leczono mieszaniną szybko działających podstawowych analogów insuliny (optymalizacja bazalno-bolusowa w oparciu o ocenę kliniczną i HbA1c). Dwie godziny po spożyciu śniadania i po słabym napoju z kofeiną każdy uczestnik badania ukończył zintegrowane badanie układu naczyniowego

Wykonano skanowanie prawej tętnicy szyjnej za pomocą ultrasonografu pracującego z sondą liniową 10 MHz (MyLab70 firmy Esaote, Genua, Włochy) i stosując wcześniej sprawdzone oparte na częstotliwości radiowej badanie ściany tętnicy o wysokiej rozdzielczości przestrzennej i czasowej, umożliwiające oszacowanie w czasie rzeczywistym grubości (QIMT ™) i sztywności (QAS ™) tętnicy szyjnej wspólnej.Automatyczny pomiar IMT (QIMT) i krzywych fali zwrotnej uzyskano w odcinku szyjnym około 1 cm przed dzielnikiem przepływu. Maksymalną i minimalną średnicę tętnicy szyjnej uzyskano stosując uzyskane krzywe wypiętrzenia, a parametry sztywności naczyń obliczono po kalibracji ciśnienia krwi (BP).

Szybkość przepływu tętnicy szyjnej jest automatycznie szacowana przez MyLab70 z krzywej rozszerzenia tętnicy szyjnej i ciśnienia ramiennego zgodnie z równaniem Bramwell Hill.

Lokalne ciśnienie tętna szyjnego i wskaźnik augmentacji (AIx) mierzono za pomocą tonometrii aplanacyjnej (PulsePen, Diatecne, Milan), podczas gdy prędkość fali tętna szyjno-udowego (CFPWV) do oceny wskaźnika sztywności aorty stosowano w systemie Complior (Alam, Paryż).

Wnioski

Młodzież z cukrzycą miała znacząco wyższe wyniki  Q-IMT (456 ± 7 w porównaniu ze zdrowymi: 395 ± 63 μm), tętnice szyjne WS (p <0,005), PWV (p = 0,01), AIx (p <0,0001) i centralne PP ( p <0,01) oraz mniejsze EPC (p = 0,02) . Tylko pacjenci z cukrzycą z HbA1c ≥ 7,5% (p <0,05) mieli niższe wartości RHI.

Jednowymiarowe powiązania między parametrami naczyniowymi a stężeniem glukozy w osoczu, lipidami, adiponektyną i EPC analizowano w celu zidentyfikowania zmiennych metabolicznych odpowiadających istotnie różnym parametrom naczyniowym u zdrowych i młodych osób z T1DM.

Parametry naczyniowe wprowadzano jako zmienne zależne, podczas gdy płeć, wiek, średnia wartość BP i wszystkie jednoczynnikowe korelaty metaboliczne wprowadzano jako zmienne niezależne w celu przeprowadzenia analizy regresji wielokrotnej.

W modelach wielowariantowych ustalono, że EPC były niezależnymi determinantami IMT tętnicy szyjnej, stężenie glukozy w osoczu na czczo było niezależną determinantą tętnic szyjnych WS, AIx i centralnego PP oraz EPC były niezależnymi determinantami IMT tętnicy szyjnej.

Podsumowując można stwierdzić, że częste badanie grubości kompleksu IM oraz sztywności tętnic szyjnych jest istotnym elementem w kontroli naczyniowo-sercowej, a w dzisiejszych czasach, kiedy jest to badanie szybkie i nieinwazyjne, gdyż jest ono wykonywane przy pomocy aparatu USG nabiera ono dodatkowego znaczenia.

Znajdź nas

Redakcja KOSMED

KOSMED od 1990 roku to partner polskiej służby zdrowia jako dostawca wysokiej klasy sprzętu medycznego do diagnostyki obrazowej takiego jak aparaty USG i rezonansne magnetyczne firmy ESAOTE oraz aparaty RTG, mammografy firmy Italray a także aparaty MRI, aparaty rentgenowskie, angiografy firmy WDM i wiele innych.
Znajdź nas

Search

+