aparat usg leasing

Finansowanie i amortyzacja aparatów USG

Wielokrotnie, spotykając się z naszymi klientami na bezpłatnych instalacjach testowych naszych ultrasonografów spotykamy się z pytaniami dotyczącymi finansowania i amortyzacji aparatów USG. Mając świadomość, że leasing aparatu usg lub inne formy jego finansowania to tak samo istotny aspekt jak cena aparatu USG, postanowiliśmy przybliżyć ten temat.


Z tego artykułu dowiesz się:

• Jakie najczęściej formy finansowania wybierają Klienci w Polsce w celu sfinansowania zakupu aparatu USG

• Jakie korzyści w wypadku finansowania aparatu USG w formie leasingu można osiągnąć

• W jaki sposób amortyzuje się aparat USG oraz akcesoria do niego

 

Finansowanie aparatu USG

 

Podejmując decyzję o zakupie ultrasonografu, po zapoznaniu się z ceną aparatu USG, na polskim rynku mamy zasadniczo 3 metody zakupu ultrasonografu:

  • Zakup za gotówkę – obecnie najrzadziej spotykana metoda zakupu aparatu USG
  • Zakup przy pomocy kredytu celowego lub gotówkowego – równie rzadko spotykana formuła, najczęściej stosowana w sytuacji, gdy klinika, lub działalność gospodarcza będąca nabywcą aparatu USG nie trwa zbyt długo,
  • Finansowanie w formule Leasingu aparatu usg – Operacyjnego lub Finansowego – najczęściej spotykana forma finansowania aparatu USG, stanowiąca ponad 90% wszystkich transakcji dotyczących zakupu ultrasonografu na rynku polskim

Biorąc pod uwagę proporcje form finansowania, skoncentrujemy się tutaj na zagadnieniu leasingu operacyjnego i finansowego aparatu USG – który klienci KOSMED wybierają najczęściej.

Leasing operacyjny aparatu usg jest formułą idealną dla klinik i szpitali, które w pierwszej kolejności spoglądają na możliwość pełnego odliczenia kosztów raty leasingu. Dzięki temu 100% naszego miesięcznego obciążenia wynikającego z opłacanej raty leasingowej zalicza się w koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Dodatkowo możliwość ustalenia tzw. Wykupu (balonowej raty leasingowej na koniec okresu leasingu) pozwala nam obniżyć miesięczne koszty użytkowania, a dodatkowo nie wymusza na klinice konieczności wykupu ultrasonografu na koniec okresu użytkowania (w takiej sytuacji aparat zwracany jest do leasingodawcy)

Jego wadą natomiast jest niemożność skorzystania z amortyzacji ultrasonografu, która pozostaje po stronie leasingodawcy. Dodatkowym kłopotem może być też czas obowiązywania leasingu operacyjnego – nie mniej niż 40 proc. czasu amortyzacji aparatu USG, co czasem sprawia, że jest on dość długi, a możliwości amortyzacji aparatu USG, po okresie trwania leasingu w sytuacji wykupu są ograniczone.

aparat usg leasing

Leasing finansowy aparatu usg z kolei umożliwia odpis amortyzacyjny ultrasonografu. Jest także atrakcyjny dla wszystkich klinik i szpitali, które posługują się stawką VAT 8% podczas gdy rata leasingu operacyjnego zawsze będzie naliczana z 23% stawką podatku VAT. Leasing finansowy ma także swoje wady, takie jak np. konieczność opłacenia podatku VAT za cały przedmiot leasingu z góry. Jednak biorąc pod uwagę 8% stawkę VAT dla części klinik i szpitali, nie będzie to tak poważny problem. Dodatkowo należy pamiętać, że leasing finansowy aparatu USG nie posiada wykupu – po zapłacie ostatniej raty (często wyższej niż w leasingu operacyjnym – ze względu na brak wykupu na koniec.)

Podsumowując – leasing aparatu usg to jedna z najczęściej i najchętniej wybieranych form finansowania ultrasonografu. Korzystając z tej formy nabycia aparatu usg, należy pamiętać zarówno prawidłowej dla działalności formie leasingu, jak również o sposobie rozliczania kosztów (serwis aparatu usg lub materiały eksploatacyjne) związanych z ich finansowaniem.

 

Zasady amortyzacji aparatu USG

 

W księgach rachunkowych jednostki należy dokonywać odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego zgodnie z wymogami art. 32 ustawy o rachunkowości., czyli drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Ustawa o rachunkowości nie określa wartości stawek amortyzacyjnych oraz długości okresu amortyzacji, ale wymaga by przy ich ustalaniu uwzględnić okres ekonomicznej użyteczności.

O odróżnieniu od ustawy o rachunkowości przepisy o podatku dochodowym regulują szczegółowo zasady amortyzacji. Stawki amortyzacyjne zostały określone w załącznikach do ustawy o podatku dochodowym.

Aparat USG, jeśli spełnia warunki określone w art. 22a ust. 1 updof i art. 16a ust. 1 updop, należy uznać za środek trwały podlegający amortyzacji. Na podstawie tego przepisu, środek trwały o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywany przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddany do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu podlega amortyzacji, jeżeli:

  • stanowi własność lub współwłasność podatnika,
  • jest nabyty lub wytworzony we własnym zakresie,
  • jest kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia do używania.

 

Metody amortyzacji aparatu USG

 

  1. Metoda liniowa polegająca na równomiernym rozłożeniu w czasie wartości środka trwałego. W przypadku stosowania metody liniowej odpisy amortyzacyjne są dokonywane w takiej samej kwocie w każdym kolejnym okresie, za pomocą ustalonej stawki. Aparat USG w Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) jest zakwalifikowany do Grypy 8 , podgrupa 802 (Wyposażenie, Aparaty i Sprzęt medyczny). Zgodnie KŚT stawka amortyzacyjna dla aparatów USG wynosi 20%.
  2. Metowa degresywna. Zasady dokonywania amortyzacji metodą degresywną przedstawione zostały w art. 22k ust. 1 updof i art. 16k ust. 1 updop. W metodzie degresywnej podstawa dokonywania odpisów amortyzacyjnych jest zmniejszana w każdym roku podatkowym o sumę odpisów amortyzacyjnych dokonanych w roku poprzednim. Tak ustaloną podstawę mnoży się przez stawkę amortyzacyjną określoną w Wykazie stawek amortyzacyjnych (KŚT), podwyższoną o współczynnik nie wyższy niż 2,0. Począwszy od roku podatkowego, w którym tak określona roczna kwota amortyzacji miałaby być niższa od rocznej kwoty amortyzacji obliczonej przy zastosowaniu metody liniowej, należy dalszych odpisów amortyzacyjnych dokonywać przy zastosowaniu metody liniowej.

Warto zauważyć, że przy metodzie degresywnej można zastosować współczynnik mniejszy niż 2,0, np. 1,5. Amortyzacja jednorazowa aparatu USG Jednorazowa amortyzacja środków trwałych do 100.000 zł Od 12 sierpnia 2017 r. w stosunku do nabytych fabrycznie nowych środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 KŚT możliwe jest dokonanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w ramach nowej preferencji podatkowej, na zasadach określonych w art. 16k ust. 14-21 updop. Zgodnie z nowo wprowadzonymi regulacjami, jednorazowego odpisu amortyzacyjnego dokonuje się w roku podatkowym, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100.000 zł.

wyprzedaż rocznika aparatów USG

Prawo do jednorazowej amortyzacji przysługuje pod warunkiem, że:

wartość początkowa jednego środka trwałego, nabytego w roku podatkowym, wynosi co najmniej 10.000 zł lub łączna wartość początkowa co najmniej dwóch środków trwałych, nabytych w roku podatkowym, wynosi co najmniej 10.000 zł, a wartość początkowa każdego z nich przekracza 3.500 zł.

Ponadto środki trwałe objęte jednorazowym odpisem amortyzacyjnym muszą być fabrycznie nowe. Ustawodawca nie zdefiniował pojęcia fabrycznie nowych środków trwałych. Z uzasadnienia do ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. poz. 1448), która wprowadziła nowe zasady w jednorazowej amortyzacji, wynika, że pod pojęciem “fabrycznie nowe” należy rozumieć środki trwałe, które nie były jeszcze wykorzystywane ani przez sprzedawcę, ani przez nabywcę. Jednorazową amortyzacją może być objęta maszyna wytworzona na zamówienie podatnika. Zatem nie wymaga się, by nabyty środek trwały pochodził z masowej produkcji. Ważne jest natomiast, by nie był wcześniej przez kogokolwiek używany (eksploatowany).

 

Amortyzacja środków trwałych do 10.000 zł

 

Bardzo często klienci decydują się na późniejszy zakup akcesoriów do aparatów USG w tym głowic. W takiej sytuacji takie wyposażenie może mieć wartość poniżej 10 000 złotych i posiada odrębną metodologię amortyzacji.

Na podstawie art. 16f ust. 3 updop oraz art. 22f ust. 3 updof, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r., w przypadku gdy wartość początkowa środka trwałego albo wartości niematerialnej i prawnej jest równa lub niższa niż 10.000 zł, podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16h-16m updop oraz 22h-22m updof, czyli na zasadach ogólnych albo jednorazowo w miesiącu oddania do używania tego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, albo w miesiącu następnym. Od składników majątku spełniających definicję środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 10.000 zł, podatnicy mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Wydatki poniesione na ich nabycie stanowią wówczas koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania (por. art. 16d ust. 1 updop oraz 22d ust. 1 updof).

Pożyczka medyczna – alternatywna metoda finansowania aparatu USG

Urządzenia medyczne finansujemy najczęściej przy pomocy leasingu finansowego oraz pożyczki, która z racji uproszczonych procedur jest znana jako pożyczka medyczna. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach można też zastosować leasing operacyjny

Właścicielem urządzenia w przypadku pożyczki medycznej jest gabinet lekarski, na podstawie wystawionej przez firmę Kosmed faktury sprzedaży. Ww. faktura upoważnia właściciela do zaliczenia zakupu urządzenia w koszty prowadzonej działalności gospodarczej, na zasadach określonych w przepisach podatkowych. W pożyczce medycznej firma leasingowa może sfinansować cały zakup, bez konieczności wpłacania przez gabinet lekarski udziału własnego.

Właścicielem urządzenia w przypadku leasingu finansowego i leasingu operacyjnego jest firma leasingowa. W leasingu finansowym, firma leasingowa wystawia dla gabinetu lekarskiego fakturę zbiorczą, na podstawie której urządzenie jest wykazywane w wykazie środków trwałych gabinetu lekarskiego i może być zaliczone w koszty prowadzonej działalności gospodarczej na zasadach określonych w przepisach podatkowych (podobnie jak w pożyczce medycznej). W leasingu finansowym gabinet lekarski po dostawie urządzenia wpłaca do firmy leasingowej 8% VAT zawarty w transakcji.

W leasingu operacyjnym gabinet lekarski otrzymuje faktury leasingowe (opłata wstępna, raty leasingowe, wykup), które może zaliczyć w koszty prowadzonej działalności gospodarczej na zasadach określonych w przepisach podatkowych. Raty leasingu operacyjnego objęte są 23% VAT nawet jeśli cena urządzenia medycznego jest objęta preferencyjnym VAT 8%. Ww. nadwyżka VAT w leasingu operacyjnym obciąża więc dodatkowo gabinet lekarski. Opłata wstępna w leasingu operacyjnym może wynosić od 0 do 45% ceny urządzenia.

Formy finansowania – podstawowe różnice właściciel urządzenia możliwość zaliczenia w koszty gabinetu stawka VAT minimalna wstępna wpłata
pożyczka Gabinet lekarski wartość urządzenia w formie amortyzacji oraz odsetki zawarta w cenie urządzenia (np. 8%) 0
leasing finansowy Firma leasingowa wartość urządzenia w formie amortyzacji oraz odsetki taka jak w cenie urządzenia (np. 8%) zawarty w transakcji VAT
leasing operacyjny Firma leasingowa faktury leasingowe  (opłata wstępna, raty, wykup) 23% 0

Podsumowanie – jaką formę finansowania ultrasonografu wybrać?

 

Jak widać kwestie zakupu aparatu USG jak i amortyzacji ultrasonografu to złożone zagadnienie. Warto skontaktować się przed zakupem z własnym doradcą finansowym lub zadać pytania dotyczące tematyki tego artykułu przedstawicielowi handlowemu, z którym prowadzimy rozmowy na temat zakupu aparatu USG. Umożliwi to dobranie najlepszych możliwych rozwiązań finansowych dla prowadzonej przez Państwa działalności w kontekście zakupu ultrasonografu.

Warto także zapoznawać się na bieżąco z ofertami specjalnymi, oferowanymi przez dystrybutorów ultrasonografu, takich jak wyprzedaże rocznika ultrasonografów. Umożliwiają one leasing ultrasonografu w dobrej cenie, dodatkowo obniżonej ze względu na akcję wyprzedaży.

Znajdź nas

Redakcja KOSMED

KOSMED od 1990 roku to partner polskiej służby zdrowia jako dostawca wysokiej klasy sprzętu medycznego do diagnostyki obrazowej takiego jak aparaty USG i rezonansne magnetyczne firmy ESAOTE oraz aparaty RTG, mammografy firmy Italray a także aparaty MRI, aparaty rentgenowskie, angiografy firmy WDM i wiele innych.
Znajdź nas

Search

+